ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Startfinance al dan niet gerelateerd aan offertes, aanbieding, overeenkomsten, of abonnementen, hierin gezamenlijk te noemen de werkzaamheden.

 2. Door een van de diensten te gebruiken verklaart de Opdrachtgever zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 3. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst.

 

Nederlands recht                                                                                                                                                                                

Op de betrekkingen tussen Startfinance en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Opdrachtgever                                                                                                                    

Opdrachtgever is iedere natuurlijk en rechtspersoon die van de diensten van Startfinance gebruik maakt.

 

Grondslag offertes

 1. Offertes en aanbiedingen van Startfinance zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden en de daaraan gerelateerde offerte heeft verstrekt.

 2. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

Uitvoering
Startfinance zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting'. Startfinance behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door anderen.

 

Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

 1. Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Startfinance nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Startfinance betrokken (zullen) zijn, opdrachtgever staat ervoor in dat de verstrekte informatie compleet en correct is.

 2. Als Startfinance daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Startfinance kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en internetaansluiting.

 

Personeel
Startfinance kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

 

Overmacht en ziekte                                                                                                                                                       

Startfinance behoudt zich het recht voor in geval van overmachtssituatie, zoals ziekte, stakingen of barre weersomstandigheden, de aanvangstijd of –datum van de werkzaamheden te wijzigen. In geval van langdurige ziekte zal Startfinance zorgdragen voor deskundige vervanging.

 

Tarieven en kosten van de opdracht

 1. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, in hoeverre daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk vermeld is dat de hiervoor bedoelde kosten bij het tarief inbegrepen zijn, is Startfinance gerechtigd deze kosten aan de opdrachtgever afzonderlijk in rekening te brengen.

 2. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die het bureau noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal, indien dit bij opdracht verstrekking is overeengekomen, worden doorberekend.

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Zulks te vermeerderen met alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in rechte als daarbuiten.
  Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen.

 2. Als van Startfinance meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen rapportages, meerdere ondernemingen etc.) kan Startfinance voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

 

Doorlooptijden

 1. Alle periodes en termijnen die door Startfinance worden afgegeven voor het uitvoeren van een opdracht of het nakomen van een prestatie kunnen behalve door Startfinance beïnvloed worden door allerlei factoren, alle periodes en termijnen zijn derhalve indicatief.

 2. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt, het bureau de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen.
  Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever zonder dat zulks wordt veroorzaakt door een toerekenbaar tekort schieten van Startfinance, is opdrachtgever gehouden de daaruit ontstane schade te vergoeden.

 2. Een en ander onverminderd het recht van Startfinance op betaling van declaraties van tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden.

 3. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoer staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander, onverminderd de rechten van de opzeggende partij

 

Maatwerk 
Bij annulering op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde adviestraject en rapportages worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Startfinance gemaakte (door Startfinance te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Startfinance gemaakte kosten. 

 

Betaling 

 1. Alle door Startfinance opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn.

 2. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. 

 

Eigendom van intellectuele eigendom
De werkzaamheden strekken niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten door Startfinance. Indien Startfinance de resultaten van werkzaamheden in schrift of in andere vorm ter beschikking stelt van opdrachtgever verkrijgt opdrachtgever een niet exclusieve niet overdraagbaar gebruiksrecht op deze resultaten. Het bedoelde gebruiksrecht gerechtigd opdrachtgever de resultaten uitsluitend voor interne bedrijfsaangelegenheden te gebruiken.

 

Vertrouwelijkheid

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van als vertrouwelijk aangemerkte schriftelijke informatie van de andere partij. Elke partij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de andere partij. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Startfinance aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Startfinance, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

 2. Niets in dit artikel verbiedt Startfinance opgedane ervaring en knowhow te gebruiken voor werkzaamheden ten behoeve van derden

 

Aansprakelijkheid

 1. In geval van aansprakelijkheid is de verplichting van Startfinance schade te vergoeden beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever Startfinance heeft betaald, met dien verstande dat met werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan een half jaar het bedrag beperkt is tot maximaal het bedrag over de laatste een maand.

 2. Startfinance is nooit aansprakelijk voor vervolgschade op welke wijze dan ook, waaronder onder meer wordt begrepen gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en het verlies van databestanden.

 

Januari 2019